Obecný popis projektu

Projekt eMeDocS byl zahájen dne 10.5.2010, kdy došlo k uveřejnění zadání veřejné zakázky "Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu." Vítězem zakázky se stala firma ICZ. Projekt byl pracovně pojmenován jako Exchange Medical Documents System – eMeDocS.
 

Projekt eMeDocS je zcela výjimečný svým heterogenním prostředím a rozsahem. Do projektu bylo hned na počátku zapojeno pět nemocnic Kraje Vysočina a Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina. Výjimečnost prostředí a tím i náročnost projektu byla také v tom, že v šesti zapojených subjektech funguje a je tímto napojeno pět naprosto rozdílných informačních systémů. Z tohoto důvodu došlo k hledání takového řešení, které bude naprosto nezávislé od koncového uživatele a jeho informačního systému a bude se soustředit zejména na způsob předání potřebné informace s pomocí národních, případně mezinárodních datových standardů. Takovýto projekt a v takovémto rozsahu zatím nebyl v české republice realizován. Zcela unikátní je také fakt, že nejde ve své podstatě o „sdílení zdravotnické dokumentace“, což česká legislativa neumožňuje, ale opravdu o její výměnu.
 

Společnost ICZ a.s. v rámci realizace tohoto projektu vyvinula a implementovala ojedinělý softwarový produkt ISAC (Integration Share And Communication System). Toto softwarové dílo vychází ze základních principů otevřených mezinárodních standardů pro budování eHealth (IHE, HL7, DICOM, XML, SOA,…), které umožňují implementaci systému nezávisle na konkrétních koncových Nemocničních informačních systémech, jejich dodavatelích a použitých technologiích. Produkt ISAC je však výjimečný především tím, že se jedná o první reálnou implementaci řešení eHealth v České republice na výše uvedených mezinárodních principech, které je však přizpůsobeno pro potřeby českého zdravotnictví a je tedy plně v souladu s českou normativou a legislativou.


Obsahem projektu byl vedle samotné Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace (ZD) také pilotní projekt. Ten byl významný zejména tím, že řešil praktické stránky výměny ZD mezi pěti nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) Vysočiny s potenciálem pro další zdravotnické instituce a privátní lékaře. Významný je tento projekt také svou architekturou, složitostí a rozmanitostí v tom smyslu, že jde o výměnu ZD mezi organizacemi se samostatnou právní subjektivitou a o výměnu dat v reálném čase (zásahy ZZS). Z tohoto hlediska jde o unikátní projekt, náročný z pohledu legislativního, především s ohledem na striktní ochranu osobních údajů. Celému projektu předcházel kvalifikovaný právní rozbor a o stanovisko byl požádán také Úřad na ochranu osobních údajů.


Výměna ZD spočívá v několika dílčích částech. Tou první a v nejvíce pokročilém stádiu je poskytování „urgentních informací“ z jednotlivých nemocnic kraje směrem k ZZS. Tento proces funguje prostřednictvím tzv. „Emergency card“ (EC), která poskytuje lékařům ZZS vybrané důležité informace o pacientovi, kterého ošetřuje. Zajímavostí na tom je, že tyto informace jsou zprostředkovány z jednotlivých nemocnic v reálném čase až do sanitního vozu v řádu vteřin.
 

Další částí pilotního projektu byla výměna ZD na úrovni požadavku (žádanky) na RDG vyšetření a následné vrácení výsledku (popisu) zpět k žadateli. Výměna této dokumentace probíhá na úrovni komunikace NIS-NIS v jednotlivých nemocnicích za použití datového standardu DASTA, architektury odpovídající mezinárodním principům IHE a SOA s možností integrace informačních systémů s datovým standardem HL7.
 

V současné době je uzel eMeDocS schopen výměny zdravotnické dokumentace také na úrovni ambulantních a propouštěcích zpráv.
 

Technické řešení spočívá ve využití technik zjednodušené open source ESB sběrnice (Apache Active MQ). Veškerá síťová komunikace je šifrovaná a využívá uzavřenou dedikovanou síť v rámci krajské páteřní sítě ROWANet. Komunikace v rámci ZZS mezi dispečinkem a vozidlem záchranářské posádky je realizováno prostřednictvím dedikované GPRS/EDGE sítě a koncových zařízení v podobě zoodolněných tabletů.


 
         
 ©